Privacybeleid

Unizo Dilbeek verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@unizodilbeek.be

Verwerkingsdoeleinden
Unizo Dilbeek verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van geregistreerde bezoekers voor bezoekersbeheer (o.a. gebruik van email adres om u op de hoogte te houden van onze activiteiten).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de bezoeker steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de geregistreerde bezoeker worden gedeeld met UNIZO Nationaal binnen de Europese Economische Ruimte;
Unizo Dilbeek garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor bezoekersbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die de geregistreerde bezoeker zelf bepaald.
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De geregistreerde bezoeker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de bezoeker gevraagd om:
zelf de instellingen van zijn bezoekersaccount aan te passen; en/of
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@unizodilbeek.be

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De bezoeker beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).