UNIZO komt op voor alle ondernemers in Dilbeek

11-04-2024

De lokale verkiezingen van oktober 2024 zijn achter de schermen al in volle voorbereiding. Ook voor UNIZO is de tijd rijp om enkele suggesties te doen voor een ondernemersvriendelijk beleid in Dilbeek. UNIZO Dilbeek heeft in samenspraak met haar leden zes bevattelijke prioriteiten bepaald en zal ervoor ijveren dat die worden aangepakt door het volgende gemeentebestuur.

De zes prioriteiten waar UNIZO Dilbeek de nadruk op legt zijn:

1. Herbekijk het circulatieplan & besteed meer aandacht aan de fietspaden.

Herbekijk het circulatieplan en onderzoek hierbij alternatieven voor de knip in de Kasteelstraat, dewelke nu – voor inwoners en ondernemers - een te lange omleiding veroorzaakt. Besteedt ook meer aandacht aan het onderhoud (bv. van de hagen) en de zichtbaarheid van de fietspaden, met het oog op de verkeersveiligheid.

2. Werk een duidelijke visie uit op duurzaam ondernemen, ga creatief om met verharding en investeer in duurzame verlichting.

Er is nood aan een duidelijke visie (en bijhorend plan) op duurzaam ondernemerschap, waarin de ondernemers worden betrokken en begeleid in de transitie. Ook dient er creatief te worden omgegaan met verharding, hier vragen wij aandacht voor het aanreiken en promoten van tussenoplossingen (bv. bij aanleg van parkings). Tot slot zou het gemeentebestuur beter investeren in duurzame verlichting, d.w.z. een lichtspektakel dat meermaals kan worden ingezet ter vervanging van het (dure) jaarlijkse vuurwerk op de jaarmarkt.

3. Vraag naar persoonlijk contact met het gemeentebestuur, een structureel overlegorgaan en een schepen lokale economie.

UNIZO vraagt een vlottere en meer persoonlijke bereikbaarheid van de gemeente diensten. Er is nu geen telefonisch contact mogelijk voor korte/dringende vragen, waardoor ondernemers het gevoel krijgen dat persoonlijk contact wordt afgeschermd. Het ondernemingsloket zou minstens open en bereikbaar moeten zijn op vooraf gecommuniceerde tijdstippen. Ook is UNIZO vragende partij om de raad lokale economie opnieuw te revitaliseren., nu ontbreekt elke vorm van structureel overleg. Tot slot pleiten we ervoor om opnieuw een schepen - bevoegd voor lokale economie - aan te stellen bij de volgende legislatuur.

4. Nood aan nieuwe visie op de bedrijvige kernen, opwaardering van het Kasteelpark, aandacht voor netheid en inrichting van de openbare ruimte, plaats voor de markten binnen de kernen.

Er is nood aan een nieuwe visie over de invulling en de afbakening van de kern(en) én een nieuwe regelgeving, met onder andere de voorziening om kleine panden samen te voegen. Op die manier kan een mooie mix ontstaan van grotere en kleine kleinhandel, horeca,… waardoor er terug leven in de kernen wordt geblazen. Ook dienen er voldoende mogelijkheden voor hedendaagse kantoren te worden voorzien, zowel in de kern als op bedrijventerreinen. Door meer in te zetten op PPS-constructies kan publiek-private samenwerking ook leiden tot meer en snellere investeringen in de kern. Op vlak van toerisme is er nood aan een opwaardering van het Kasteelpark, en dit op basis van de originele plannen. Ook dient er te worden ingezet op netheid en inrichting van de openbare ruimte op mensenmaat (en zeker in de zone 30) . Tot slot dienen de wekelijkse- en themamarkten een plaats te krijgen in de kern zelf en niet daarbuiten.

5. Herzie de belasting op 'verspreiding van niet-geadresseerd handelsdrukwerk', '(ver)bouwen, uitbreiden van verharden' en 'leegstand/verwaarlozing bedrijfsgebouwen'.

Bij de belasting op verspreiding van niet-geadresseerd handelsdrukwerk vraagt UNIZO een vrijstelling voor twee bedelingen per jaar en een differentiatie tussen kleine en omvangrijke bedelingen.
De belasting op (ver)bouwen, uitbreiden en verharden wordt als onfair beschouwd, gezien men geen onderscheid maakt met de aanleg van water doorlatende verhardingen (= ontharding). Bij de heffing op de leegstand dient – in geval van geplande verbouwingen – een vlottere aanpak en mogelijke vrijstelling te worden voorzien.

6. Nood aan ruimte voor ondernemen: nieuwe bedrijventerreinen en een groter handelsaanbod.

Er dient dringend ruimte voor nieuwe bedrijfsterreinen te worden voorzien. Uit cijfers blijkt dat 96% van de beschikbare ruimte volzet is en dat de rest als uitbreidingsruimte wordt vastgehouden door bestaande bedrijven. Ook is er nood aan een uitgebreider handelsaanbod. UNIZO vraagt bijgevolg een aanpassing van de regelgeving op vlak van ruimtelijke ordening, waardoor de beperkt beschikbare oppervlakte op korte termijn beter kunnen worden benut.

Voorzitter, Johan Ceuppens, van UNIZO Dilbeek:

"Onze politici zijn zich nu aan het warmlopen voor de verkiezingen van oktober 2024 en dus grijpen we deze kans om aandacht te vragen voor de ondernemers in onze gemeente. Vanuit UNIZO Dilbeek geven we met deze zes prioriteiten duidelijk aan wat een ondernemersvriendelijk beleid volgens ons moet inhouden. Het is nu aan de kandidaten om met onze suggesties aan de slag te gaan én aan de ondernemers om in oktober 2024 ondernemend te gaan stemmen."